فهرست بستن

آینده پژوهی و تدوین استراتژی

آینده پژوهی 

یکی از مشهورترین و شیواترین تعاریف آینده پژوهی را وندل بل ارایه داده است. وی بر این باور است که آینده‌پژوهی در پی شناسایی، ابداع، ارائه، آزمون و ارزیابی آینده‌های ممکن و محتمل است تا بر پایه‌ی ارزش‌های جامعه، آینده‌های مرجّح را انتخاب و برای پی‌ریزی ساخت مطلوب‌ترین آینده، کمک کند. هدف اصلی بل ارایه تعریفی بوده است که تمامی تعاریف موجود را در بربگیرد. بنابراین از این حیث می‌توان توصیف بل را در مقایسه با تعاریف دیگران دارای مزیت دانست. . آینده‌پژوهان، آینده‌های بدیل( آینده‌های ممکن(Possible) و محتمل(Probable) و مرجّح(Preferable)) را می‌کاوند.

تدوین استراتژی

استراتژی را میتوان یک مفهوم چند بعدی دانست که در برگیرنده کلیه فعالیت‌های اساسی سازمان بوده، باعث ایجاد حس یکپارچگی، وحدت، همسوئی و موجودیت میشود، ایجاد تغییرات ضروری القائی از محیط را نیز تسهیل می‌کند . آشنایی با ابعاد اصلی زیر می‌تواند نیل به یک تعریف واحد از مفهوم استراتژی را تسهیل کند.

1 .استراتژی بعنوان وسیله‌ای برای بیان اراده و عزم سازمان در قالب عبارات اهداف
بلند مدت، برنامه‌های اجرائی، و اولویت‌های تخصیص منابع.

2 .استراتژی بعنوان تبیین کننده منطقه رقابتی سازمان

3 .استراتژی بعنوان عکس‌العملی در برابر فرصت‌ها و تهدیدات،  قوت‌ها و
ضعف‌های محیط‌های خرد و کلان، به منظور کسب برتری رقابتی پایدار.

4 .استراتژی بعنوان طریقی برای تبیین وظائف مدیریتی در سطوح سازمانی، رشته کاری
و وظیفه‌ای

5 .استراتژی بعنوان یک الگوی منسجم، پیوسته و یکپارچه تصمیمات

6 .استراتژی بعنوان تبیین کننده کمک‌های اقتصادی و غیراقتصادی که سازمان در نظر دارد به ذینفعان خود ارائه دهد.

7 .استراتژی بعنوان بیان کننده نیت استراتژیک: گستردن سازمان

8 .استراتژی بعنوان وسیله‌ای برای توسعه شایستگی‌های محوری سازمان

و….